Divorci i separació

Em separo, i ara com repartir la casa, el negoci, tot el patrimoni que hem generat entre els dos mentre hem estat casats?. En primer lloc, cal seguir una sèrie de passos previs a la distribució dels béns: realitzar un inventari on identifiquem els béns i els deutes del matrimoni –dels béns objecte de repartiment-. Dins d’aquest procediment, un dels punts a resoldre és el de posar un valor a cada bé.

Atès que sovint en aquest tipus de situacions existeix un cert grau de conflicte, aconsellem sempre que les parts acordin des d’un inici que el procés de valoració el faci un tercer, que sigui imparcial i independent. Amb el nostre servei de valoració, ValoraPatrimoni et pot ajudar a obtenir una valoració ajustada, ràpida i amb solvència professional per a valorar el patrimoni del matrimoni (objecte del repartiment).

Què heu de fer?

Recomanacions de les passes a fer abans de valorar:

  • Identificar tots el béns (“fer l’inventari de les coses”) que s’haurien de repartir
  • Recopilar tota la documentació (“les escriptures dels béns”) o, en cas d’un negoci en propietat, la informació financera (“els llibres comptables“).
  • Recopilar els rebuts de l’Impost Béns Immobles (IBI) de cada finca per tenir una primera idea del valor cadastral.
  • En cas d’altres béns (joies, peces d’art, vehicles, etc) recopilar tota la informació possible: factures originals, taxacions antigues, rebuts d’impostos pagats sobre aquests objectes, etc.

Com m’ajuda una valoració independent?

Tenir des del principi el patrimoni del matrimoni valorat per ValoraPatrimoni ens pot ajudar al fet que el procés d’assignació de béns entre ells objectiu i ajustat. D’aquesta manera evitem bona part dels conflictes que s’originen pel fet de donar valor a cada bé, o que el valor el doni només una de les parts implicades, o que cada part doni un valor diferent. ValoraPatrimoni està obligada a seguir uns procediments i metodologia de valoració que fa que la seva feina sigui imparcial i, per tant, objectiva. Amb una taxació oficial homologada pel Banc d’Espanya, totes les parts implicades poden tenir el confort necessari per no entrar en conflicte sobre COM O QUI VALORA EL PATRIMONI, i, com a resultat, ajudem tant a les parts com als seus assessors legals a simplificar i objectivar el procediment d’assignació dels béns.

Alguns exemples pràctics…

Desacord entre les parts

Quan no és possible arribar a acords respecte a l’adjudicació del patrimoni, cal liquidar-lo per via judicial, opció menys desitjable i bastant més costosa, perquè es requereix advocat i procurador; i si les parts discuteixen sobre el valor assignat, un pèrit que el determini, i en el seu cas defensi. ValoraPatrimoni, et pot ajudar en aquest procés. 

Tercer imparcial

Un dels punts que pot ajudar a simplificar el procediment de valoració i el conflicte, és que les dues parts estiguin d’acord en el fet que tot el patrimoni el valori només una empresa taxadora oficial. ValoraPatrimoni garanteix que el procediment de valoració és imparcial i independent seguin una metodologia i procediment establert i reglat. 

Menú
caCA